Pravidla

1) Tato dohoda je platná pro všechny uživatele AP Ikk a uživatele připojených k jinému bodu komunikujícího přes AP Ikk (dále jen AP Ikk).

2) Připojením k AP Ikk uživatel souhlasí s touto dohodou definující pravidla provozu, a zavazuje se ji dodržovat.

3) Síť CzFree.NET Ostrava je určena ke svobodné datové komunikaci uživatelů sítě, k přístupu k síti Internet a k VPN koncentrátoru VŠB-TUO a OSU.

4) K AP Ikk je možné se připojit vhodnou technologií, kterou doporučí, případně schválí správce AP Ikk. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé použitím neschváleného zařízení nebo nesprávnou manipulací se zařízením.

5) Uživatel bere na vědomí, že provoz na síti je ze zákonných, bezpečnostních a statistických důvodů monitorován a logován, správce AP Ikk však zaručuje, že takto získaná data nepředá třetí straně a data nebudou použita k jiným, než uvedeným účelům.

6) Správce AP Ikk nezodpovídá za poškození nebo únik dat, přenášených v síti nebo uložených v počítačích, které jsou k síti připojeny. Provoz na síti není šifrován, ochranu důvěrných dat musí uživatel zajistit vlastními prostředky.

7) Uživatel bere na vědomí, že síť CzFree.NET Ostrava může být v budoucnu propojena s dalšími podobnými sítěmi a je si vědom z toho plynoucích bezpečnostních rizik.

8) Uživatel se zavazuje použít nastavení sítě tak, jak je mu přiděleno správcem AP Ikk, použití jiných nastavení je považováno za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým a trvalým odpojením uživatele od AP Ikk.

9) Uživatelům využívajícím AP Ikk je doporučeno nevytvářet dlouhodobé datové proudy (přenos o šířce větší jak 10Mbit/s po dobu více jak 1 hodiny) mezi 8:00 a 22:00. Je zakázáno vlastními prostředky omezovat přenosovou rychlost. Pokud bude ze strany správy sítě zjištěno porušení tohoto bodu, bude uživateli i bez předchozího upozornění, jeho rychlost snížena na 64kbit/s na dobu 24h.

10) Uživatel se zavazuje, že bude využívat AP Ikk a síť CzFree.NET Ostrava dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nebude obtěžovat ostatní. Pokud bude ze strany správy zjištěno porušení tohoto bodu, bude uživatel upozorněn na kontaktní mail, a pokud se v průběhu následujícího měsíce dopustí porušení jakýchkoliv pravidel uvedených v této dohodě, bude neprodleně a trvale odpojen od AP Ikk.

11) Uživatel nesmí síť AP Ikk a její Internetové brány použít k šíření pornografického materiálu, materiálu vybízejícího k potlačování práv menšin, propagující užívání a výrobu drog a jakéhokoliv jiného materiálu, jehož šíření je v rozporu se zákony ČR. Síť rovněž nesmí být použita k rozesílání nevyžádané pošty (tzv. SPAM). Nedodržení tohoto pravidla se považuje za hrubé porušení těchto pravidel, které bude řešeno okamžitým a trvalým odpojením uživatele od AP Ikk.

12) Vzhledem k experimentálnímu charakteru sítě uživatel bere na vědomí, že nelze uplatňovat žádné přímé či nepřímé škody, které uživateli či třetím stranám jakýmkoliv stavem sítě vznikly.

13) Počínání, při kterém se uživatel snaží získat přístup k prostředkům sítě, k nimž nemá práva, ničí integritu dat uložených v cizích počítačích, nebo cíleně získává důvěrné informace, bude považováno za hrubé porušení těchto pravidel a řešeno okamžitým a trvalým odpojením uživatele od AP Ikk.

14) Veškeré důležité informace jsou uživatelům sdělovány na WWW stránce nebo na Intranetové stránce, uživatel by měl tyto informace ve vlastním zájmu pravidelně sledovat.

15) Při případných problémech se síti může uživatel dle vlastního uvážení informovat
správce AP Ikk pomocí ICQ nebo telefonicky. Uživatel připojený prostřednictvím jiného bodu, který je připojen k AP Ikk, kontaktuje nejdříve správce svého přístupového bodu.